Hankkeemme yhtenä tehtävänä oli kartoittaa korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen haasteita. Otimme selvää, millaisia palveluja ja tukea työllistymiseen korkeakoulutetuille on tarjolla ja vastaavatko olemassa olevat palvelut tarpeisiin? Lisäksi tunnistimme kehittämiskohteita ja palve­luiden solmukohtia sekä nostimme esille hy­viä käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja. Työnhakijoiden näkemysten lisäksi, halusimme koota yhteen ja tarkastella myös erilaisten työllistymisen tukipalveluita tuottavien ammattilaisten näkemyksiä asiasta sekä konkreettisista arkipäivän haasteista.

Aiheen tärkeys vahvistui haastattelu- ja kyselyaineistoa kerätessä. Haastateltavia ei ollut vaikeaa löytää tai saada mukaan ja he usein sanoivatkin, että haluavat ehdottomasti järjestää aikaa haastattelulle, koska kokevat asian tärkeäksi. Myös kyselyn kautta saimme paljon vastauksia lyhyessä ajassa.  Aineistoa selvityksen pohjaksi saatiin kerättyä runsaasti ja kerääminen toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen kanssa.

Henkilökohtaisen neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen puute

Keskeisin ja vastauksissa hyvin usein toistuva teema oli riittävän henkilökohtaisen neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen puute. Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta haluttiin usein työttömyyden ensihetkiin, jolloin koettiin tärkeäksi laatia toimintasuunnitelma työllistymiseen. Apua ja neuvoja toimintasuunnitelmaan kaivattiin erityisesti jonkun omaa alaa ja laajasti erilaisia mahdollisuuksia tuntevalta ohjaajalta. Lisäksi pidettiin tärkeänä mahdollisuutta saada henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta aina tarvittaessa.

Paljon kysymyksiä…

Työhakijat voivat kokea jäävänsä melko yksin työhaun kanssa ja työttömyys voi vaikuttaa ihmiseen ja käsitykseen itsestä hyvin kokonaisvaltaisesti. Yksi konkreettinen muutos on se, ettei työttömällä työnhakijalla enää välttämättä olekaan päivittäin ympärillään tiivistä yhteisöä, jonka jäsenten kanssa pohtia ratkaisuvaihtoehtoja omiin haasteisiin. Erityisen haastava tilanne voi olla silloin kun työttömyys pitkittyy ja ympärillä ei ole ketään kenen kanssa pohtia, miten tästä eteenpäin? Onko cv:ni riittävän hyvä? Millaista työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä? Mitkä ovat vahvuuteni ja mitä minun pitäisi vielä kehittää? Miten pääsen haastatteluun? Miten saan jalan oven väliin ja kuinka minun kannattaisi toimia, jotta saisin juuri minulle oikean työpaikan?

Yhteisöllistä työhakua

Tarve verkostoitua, kohdata ja jakaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa nousi selvityksessä myös usein esiin.  Henkilökohtaisen neuvonnan ja vertaistuen tarpeesta ovatkin varmasti nousseet erilaiset suositut verkossa ja sosiaalisessa mediassa toimivat vapaaehtoisuuteen perustuvat vertaisryhmät ja kollektiiviset työnhakukampanjat. Erilaisissa verkossa toimivissa ryhmissä on helppoa kysyä ja jakaa tietoa, kokemuksiaan ja omaa osaamistaan opastamalla muita työnhakuun ja työelämään liittyvissä asioissa. Töitä! -hankkeessamme olemme käytännössä kehittäneet ja toteuttaneet erilaisia tapoja järjestää henkilökohtaista neuvontaa ja valmennusta sekä edesauttaa työnhakijoiden keskinäistä verkostoitumista ja tiedon jakamista mahdollisimman joustavasti ja tarvelähtöisesti.

Kiitokset kaikille haastatelluille, kyselyyn vastanneille ja yhteistyökumppaneille! Korkeakoulutettujen työnhaun ja työllistymisen tuen tarpeet -selvitys on julkaistu pdf-versiona ja sen voi ladata luettavaksi itselleen täältä. Vaikka monet selvityksen huomiot voivat olla useille hyvinkin tuttuja asioita, toivottavasti selvitys voi tarjota tuttuun asiaan ja asiaan jo hyvin perehtyneille myös uusia näkökulmia aiheeseen!